Сделать стартовой Добавить в избранное Сообщить другу На главную Добавить в избранное Контакты Карта сайта курсовые на заказ

Рефераты, контрольные, курсовые, дипломы Киева и Украины. Готовые работы и на заказ


(050) 500-48-88


(098) 580-83-50


     mailzakaz@vidminno.kiev.ua

Авторское выполнение рефератов, контрольных, курсовых, отчетов по практике, бакалаврских, дипломных, магистерских работ, научных статей по всем городам Украины. Заказать работу просто. Свяжитесь с нами по телефонам 050-500-48-88, 098-580-83-50 или оформите свой заказ по электронной почте zakaz@vidminno.kiev.ua.

Дипломы, магистерские, курсовые, контрольные, рефераты на "Vidminno"
Каталог готовых работ
Заказать работу

Весенние акции!!!

vesna

Только с 01 марта по 31 мая 2019 года!!!
Тема Мікроекономіка. Тести. Задачі. НАУ Мікроекономіка. Тести. Задачі. НАУ
Тип Тести  
Код работы ОГ-0554

Содержание работы

1. У короткостроковому періоді:
а) всі ресурси фіксовані;
б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;
в) всі ресурси є змінними;
г) кількість ресурсів неможливо змінити.
2. Довгостроковий період функціонування фірми – це:
а) найтриваліший цикл роботи підприємства;
б) максимально можливий період функціонування фірми в даній галузі;
в) час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;
г) часовий інтервал, протягом якого фірма отримуватиме економічний прибуток.
3. Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:
а) максимізує прибуток фірми;
б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;
в) мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;
г) мінімізує збитки фірми.
4. Економічні витрати – це:
а) сукупні витрати підприємця, пов’язані з виробництвом продукції;
б) фактична сума оплачених ресурсів;
в) витрати, що дорівнюють сумі доходів, яку повинні одержати всі власники ресурсів при найбільш вигідному з можливих способів їх використання;
г) альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірм.
5. Неявні витрати – це:
а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;
б) альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми;
в) бухгалтерські витрати;
г) витрати, які не приймають до уваги при визначенні обсягів виробництва.
6. Безповоротні витрати – це:
а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;
б) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зміною ринкової кон’юнктури;
в) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зростанням цін ресурсів;
г) витрати, які приймаються до уваги при визначенні обсягу виробництва.
7. Економічний прибуток утворюється як різниця:
а) між сукупним виторгом і зовнішніми витратами;
б) між сукупним виторгом і внутрішніми витратами;
в) між сукупним виторгом і економічними витратами;
г) між сукупним виторгом і неявними витратами.
8. Економічний прибуток фірми менший за бухгалтерський на:
а) суму амортизації;
б) суму альтернативної вартості власних ресурсів фірми;
в) суму постійних витрат фірми;
г) на суму змінних витрат фірми.
9. Нормальний прибуток – це:
а) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму явних і неявних витрат;
б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;
в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;
г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду діяльності.
10. Метою виробника є:
а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах;
б) максимізація економічного прибутку;
в) максимізація мінімального прибутку;
г) максимізація бухгалтерського прибутку.
11. Що не можна віднести до методів мікроекономіки:
а) рівноважний аналіз;
б) граничний аналіз;
в) моделювання;
г) контентний аналіз.
12. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту:
а) попит скорочується;
б) попит зростає;
в) обсяг попиту скорочується;
г) обсяг попиту зростає.
13. Які з наборів товарів є рівноцінними з точки зору їх корисності для споживача:
а) А і Б; в) В і D;
б) А і С; г) С і D.

14. Середній продукт змінного фактора набуває максимального значення, коли:
а) сукупний продукт змінного фактора є максимальним;
б) граничний продукт змінного фактора є максимальним;
в) граничний продукт змінного фактора дорівнює нулю;
г) він дорівнює його граничному продукту.
15. Середні сукупні витрати виробництва 101 одиниці продукції – оптимального обсягу, що дозволяє конкурентній фірмі максимізувати економічний прибуток – становлять 101 грн. При виробництві 102 одиниць продукції АТС=102 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 102-гу одиницю продукції за ціною 200 грн. Фірмі доцільно:
а) пристати на цю пропозицію, оскільки Р > АТС;
б) відхилити цю пропозицію, оскільки МC>МR;
в) пристати на цю пропозицію, оскільки МR>МС;
г) наведених даних недостатньо для прийняття рішення.
16. За умов монополії для кожного обсягу випуску крім першої одиниці:
а) граничний виторг дорівнює ціні;
б) граничний виторг менший за ціну;
в) граничний виторг більший за ціну;
г) граничні витрати дорівнюють ціні.
17. Основна характеристика монополістичної конкуренції полягає у тому, що:
а) фірми не можуть вільно входити в галузь і виходити з неї;
б) на ринку діє незначне число фірм;
в) фірми випускають диференційовану продукцію;
г) фірми не мають ніякого контролю над цінами.
18. Яка з наведених ознак характерна тільки для олігополії:
а) диференційована продукція;
б) всезагальна взаємозалежність фірм;
в) наявність бар’єрів до вступу в галузь;
г) нецінова конкуренція.
19. Головним критерієм Парето - ефективності є:
а) наявність чи відсутність конкурентних ринків;
б) наявність чи відсутність справедливого розподілу доходів;
в) наявність чи відсутність економічного прибутку;
г) наявність чи відсутність розтрати ресурсів.
Задача 1 . У галузі виробляються комп’ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва:


Варіанти

A

B

C

D

E

F

G

Принтери

6

5

4

3

2

1

0

Комп’ютери

0

8

15

21

21

30

33

 1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі.
2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп’ютера в різних варіантах зміни структури виробництва.
Задача 2 . Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 4750 – 350 P;
Функція пропозиції: Qs = 1600 + 100 P;
Побудуйте графік, визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.
Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн.?
Задача 3 . Юрій впевнений, що при застуді 6 ложок меду на одну склянку гарячого молока допомагають так само, як і три ложки меду на 2 склянки молока. Яка гранична норма заміни молока медом?
Задача 4 . Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва:


Варіанти технології

А

Б

В

Г

Кількість праці

1

2

3

6

Кількість капіталу

6

3

2

1

 Ціна одиниці праці – 2 грн., ціна одиниці капіталу – 3 грн.
Визначте економічно ефективний спосіб виробництва.
Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн.
Задача 5 . У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та капітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певного рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць. Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі витрати, чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів.
Задача 6. Сільськогосподарська фірма “Ферм” вирощує і продає помідори. Залежність сукупних витрат підприємства від обсягу виробництва характеризується такими показниками:


Обсяг виробництва

0

20

40

60

80

100

120

140

Сукупні витрати

40

61

72

79

80

85

106

138

Визначте, чи повинна фірма виробляти помідори, якщо ринок помідорів є досконально конкурентним і ціна за один кілограм дорівнює 70 коп.
Задача 7 . Модель простої монополії описується наступною системою рівнянь: Qd = 5-P; TC = 0,5 + 2Q; TR = 5Q-Q2.  Визначте:
1) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію економічного прибутку, а також величину економічного прибутку;
2) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію сукупного виторгу; якою буде величина економічного прибутку у цьому випадку?
Задача 8 . Фірма “Фаворит” виготовляє спортивні костюми (тис. одиниць на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний виторг фірми описується рівнянням: MR=20 - Q. граничні витрати: MC=3Q - 10. Визначте величину надлишкових виробничих потужностей фірми в одиницях річного випуску, якщо мінімальні довгострокові середні витрати становлять 11 грн.
Задача 9 . У галузі діють дві фірми, граничні витрати яких однакові і дорівнюють нулю. Попит на продукцію галузі описується рівнянням: Р= 100 - Q. Визначте:
1) обсяг виробництва за умов, що галузь є конкурентною;
2) обсяг виробництва за умови, що фірми об'єднуються в картель.
Задача 10 . Фірма бажає придбати виробниче устаткування, яке приносило б їй доход протягом трьох років: 110 тис. грн. за перший рік, 121 тис. грн. за другий рік, 133 тис. грн. – за третій. Визначте максимальну суму, яку фірма може заплатити за устаткування, якщо ставка проценту становить 10%.
Список використаної літератури
14 сторінок, 3 курс, м. Київ, 2009 р.

Название ВУЗа

Національний авіаційний університет

Цена: 85.00 грн.Как купить готовую работу? Все просто и по шагам:
1) Вы отправляете на эл почту zakaz@vidminno.kiev.ua письмо с указанием номера интересующей Вас готовой работы (желательно с тел. и e-mail).
2) В рабочее время администратор согласовывает все детали по электронной почте или связавшись с Вами по телефону. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу наиболее удобным для Вас способом.
4) После получения подтверждения оплаты от банка мы отправляем Вам работу на Вашу электронную почту.

В нашей базе находится более 10000 готовых работ: эссе, рефератов, контрольных, курсовых, дипломных, магистерских работ, научных статей, бизнес-планов, отчетов по практике и других работ.

База готовых работ постоянно пополняется.

Цены на готовые работы, указанные на сайте, действительны на момент приобретения Вами интересующей Вас работы.

Если готовая работа оплачивается по безналичному расчету, после Вашего уведомления об оплате, в рабочее время работа высылается на указанную Вами электронную почту.

Если готовая работа оплачивается наличными в офисе, то перед ее приобретением Вы сможете просмотреть работу на ПК, внести оплату за работу, после чего работа будет записана на диск или Ваш электронный носитель.

ГлавнаяЗаказать работу Готовые работы

Ваши отзывы

  • Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть каждый день этого года будет напол... Подробнее...
  • Вітаю з новим роком! Щастя Вам , радості , добра ! Подробнее...
  • Классный у вас сайт! И хорошая база готовых работ! Купил несколько зад... Подробнее...
  • Звертаюсь вже не перший раз. Завжди швидке обслуговування, якісні робо... Подробнее...

 

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите Shift + Enter и отправьте нам уведомление.

Все права защищены. Копирование материалов с сайта без письменного разрешения администрации запрещено.

График работы офиса

Уважаемые заказчики, офис работает по средам: с 10:00 до 17.00 без обеда.

Наш сайт и электронная почта работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Заказы принимаются на электронную почту zakaz@vidminno.kiev.ua круглосуточно.

Режим работы менеджеров:
Пн-пт с 10-00 до 17-00
Сб, вс выходные

Інформатика (45) Інформаційні системи та технології в фінансах (2) Історія (129) Антикризове управління (5) Банківська справа (83) Безпека життєдіяльності (1) Бухоблік та аудит (246) Вища математика (165) Державний фінансовий контроль (1) Екологія (86) Економіка (562) Економічна теорія (1) Електроніка (1) Журналістика (76) Країнознавство (35) Культура (108) Література (140) Міжнародні відносини (199) Міжнародні ринки (184) Мікро- Макро- Мегаекономіка (114)    Мікроекономіка (64)    Макроекономіка (51) Маркетинг (197) Машинобудування (4) Медицина (116) Менеджмент (427) Механіка (11) Мови (211) Облік міжнародних операцій (5) Основи екології (2) Основи малого бізнесу (1) Основи теорії систем та системного аналізу (1) Педагогіка (136) Податки (33) Політологія (83) Право (916) Програмування (61) Процеси, апарати (9) Психологія (276) Реклама та PR (22) Системи технологій (1) Соціологія (99) Стандартизація (18) Статистика (156) Страхування (40) Товарознавство (3) Транспорт (13) Туризм (1) Управління персоналом (112) Фізика (34) Філософія (126) Фінанси (410) Хімія (32) Мистецтво (54) Будівництво (5) Матеріалознавство (2) Діловий етикет (40) Мовознавство (103) Теорія машин та механізмів (6) Біологія (30) Географія (17) Астрономія (1)